LOAD "SELFIE" -......--...`.-/++oo+++++++++/:---:::--://///:::::////++++++/////++++++++++++oooooo--..````````..--- ......----....-/+ooo++/++/:::--.-::----.://+/++////+++++++++/////+++++++++++ooooooo--.``...```..---- .............--/++++++//:....-.``..`.....-::///////+++++++++/////+++++++++++ooooooo-..........----.. ......```......:::::--..``..` `````--////////+++++++++////+++++++++++oooooooo...........---... ....---........```````````..````` ` ` `.-::::/++++ooo++++////++++++++++ooooooooo...... ``....-------....---..``````````..` ` -/+oooo+++ooooo+++///+++++++++ooooooooo+ ........--...``````` ```` `-+oo+/-::++ooo+++//++++++++++ooooooooo+``....... .....`````` ```` `-/-`.:/-//++oo++//++++++++++ooooooooo+````............. ....`````````` ` ````.`-.://+o++//++++++++++ooooooooo+```````.......... .....```````` ` ```.`.:/++o+/++++++++++oooooooooo+```````.......... .......````` ```.-/+++++/+++++++++ooooooooooo+`````````........ ......``` ` ````````` `.::+oo++/++++++++oooooooooooo+``````........... ----..````` ```..........------...``````` `-:/++//+++++++ooooooooooooo+.....------------ +++++:-``` `..---::////::///////::::-------..` `-/+++oooooooooooooooooooo+/////////++++++++ oooooooossssssssssyssso+-`````-/+++oosooo++++++++++////////////:::-` .+ooooooooooooooooooooooo+ yyyyyyyyss/.`` ./+oshhhhyysoooooo+++++++++////////////:-` `./oooooooooooooooooooooo+oossssssssyyy syyyyyyyyyyyyso-`` ./ossyhhhhyysoooooooooooooo+++++++////////:. .+oooooooooooooooooooo++osssssss ssyyyyyyyyyyyyso:.``.+osssyyyyyyysssssssssssoooooo++++++++//////:- `-+ooooooooooooooooooo++osssss ssssyyyyyyyyyyyys/.``-ossssyyyyyyyyssssssssssssoooooooooo++++++/////-` `/ooooooooooooooooooo++osss ossssssyyyyyyyyyyyys+.``:ssyyssyyyyyysssssssssyyyyssssooooooo+++++++++++//- .+oooooooooooooooooo++ ossssssyyyyyyyyyyyys:.`.:sssssssyyyssssssoooossssyyssssoooo+++++++++++++++:` .+ooooooooooooooooo+++ oo+++osssssssyyyyyyyyyyys/.`.:osssssosssssssssssssssssssssssssssoooooo++++++++/:```.+ooooooooooooooo osssssssyyyyyyyyyyys+...:osooooo+++oosyyyyyyyysysyyysssyyssssssoo+++//////:.``-+ooooooooooooooooo+++ oosssssssyyyyyyyyyyso-../oooo+++++++++ossyhhhhhyyyyyyyyyyysssso+++/////////.``:oooooooooooooooooo+++ oossssssssyyyyyyyyss/--.-::+:-----:::::::/osyhhhhhhhddhyys+//:--------::://.``/oooooooooooooooooo+++ ooossssssssyyyyyyyso:/+::++++o+++///++++//::-:++++++oo/::-:::---------........-/ooooooooooooooooo+++ ooossssssssssyyyysso::/:/oyyhmmmdddhddddddmho::..::.`-/oyyhhhhyyyhhhyyso::--+/-:+oooooooooooooooo+++ oooosssssssssssyyss+-:--sdddddhyyyoohddddmNNNy:--/+.`++hdddddhsooosyydhho+o/:/:-++++oooooooooooooo++ ooooosssssssssssssso/+/:hdddhyyyds//oshdddmmmh+::o+--oshhhhddy///+so+yyhsoo:+-`-++++oo++++oooooooooo ooooosssssssssssssssys::hdddhyyydy+oo/ymdhhhdoo:oss+/o+yysshdooo/+yyoosysos/-.-/++++o++++++ooooooooo oooooosssssssssssssshy/-hdddhhyyyhyoyhddhdddh//+ssso://hhyyyhy+/+ssooossooo:-:+o++++o++++++oooooooo+ ooooooossssssssssssshyo:ohddddmNNNNNNNNNmmmd+:/sssso+:/sddmdmhssssososssooo--/++++++++///+++oooooo++ oooooooosssssssssssoyyy+:yNNNNNMMMMMMMNNNNdo++syyso++/:+ymyyyssyyyysssssoo/-//++/+++++////++ooooo+++ ooooooooooooooo++++//hdyo/ymNNNMMMMMMMMNNdooossssso++/:/:+oossyyyyyssssso+-:o+++//+++//:://+oooo++++ ++oooooooo++//::::::-ydhys++oyhdmmmmmdhysssysooooooo+////--/+osyyysysso+:-/+oo+////++/:--//++oo+++++ ++++++++//::------::-ohhhhddhhhyyyyyyyyyhyyooossssso+////++//::::///////+oo+oo/:::://:---//+++++++++ ++++++//:-----------:/yyhddddddddhhhhhdddho+oyyhhyyso+/:/+oossssssssyyyysso+++:-:::::-::://+++++++++ ++++//:--------------:syhddddddddddddddddyyyhhdmmmmdhso+++osyyyyyyyyyyyyss+++/-----::-.:///+++++++++ +++//:--...-----------ohhdddddddddddddddhhddhdmmmNNmdhyyyssyhyyyyyyyyyyyso+o+:-----::..-/+/+++++++++ ////:--.......-..-----+hhhddddddddddddddhdmdsshdmmmdhsyddhyhhhyyyyyyyyyss+oo/-.....--..-://+++++++++ ::::--..............--+hhhdhddddddddddhhhyhyyssydmdyo+syysyyhhhhhyyyyyssooso:........``.:////:///+// ..---............-...--shyhhhdddddddhyyyyyysosssyhyyo+oososssyyhyyyyyssssss+-----....```.-----:///// ``...............-----:ohhhhhhdhhhysssssssyssyyysyyyyosssooooossyyyssoosss+----------........-:///// ``..........---------:/hdhdhhhhhyssssssssyysyhsosyhhssssooooooosyyssoosss:----------........-:///// ```......-------------::yhdddhyhyyyyyyyyysyysyhsosyhhysyss+oosssossssssss+----------.........--:::/: `.....-----------------:+hdddhdhyyhhhhhyyyyyhdhyysyhhyyyssooyyysssssssss+:-----------.........----:: ..-----------------:---::ohhhhhhhyhhhhyyyhhyyhhhddhhyyysssooyhhyysssysso/--------------...........-- -----------------------:::ohyhyyhhhyysyyyyyyyyyssssoosooosoosyyyysoooo+:----------------............ -----------------------::::+ssoosyyyhhhhhhhdmdddddhhhhhyssssssssso////:------------------........... ------------------------:::/ys++osshhhhddhhhhyhyyyyhhyyyyyysssoo+/:::---------------------.......... ------------------------::::yyso/+ossyhhdddhhyyossssyhhhyysso+/::-::-------------------------....... ------------------------::::+yyys+++oosyyyyysooo+oo++ososso+/::-:++:----------------------------.... -------------------------:::/syyhyo+o+osossosossssso+++++++/:::+ss+:------------------------------.. --------------------------:::+syyhhs+++oosssyyyyyyyyssoo+//:::syso+--------------------------------- ---------------------------::/+syyhhyo+oossyhhddhhdhhyoo+//:+yyyso:--------------------------------- ----------------------------::/+syyyhysooosyhhdddhdhhyo++/+oyyys+:---------------------------------- ------------------------------::/osyyyyysoossyhhhdhyyo+++oyyyso/:----------------------------------- -------------------------------:::/+osyyyyyyyyyhhhyyyssossss+/::------------------------------------ ---------------------------------::::/+ossssyyhhhhhyysoooo/:::-------------------------------------- ------------------------------------::::/+oossssssssoo+//::----------------------------------------- ----------------------------------------::::://+++++//:::------------------------------------------- ---------------------------------------------::::::::----------------------------------------------- -------------------------------------------*¯\_(ツ)_/¯*--------------------------------------------- ?DIVISION BY ZERO FORBIDDEN THANKS BYE_